Letošnja pomlad se je odlično začela. Konec leta 2022 smo vam sporočili, da je Skupščina LAS obravnavala in potrdila dva skupna projekta LAS Obsotelje in Kozjansko na podukrepu 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirani iz sklada EKSRP, enega s poudarkom na ohranjanju narave, drugega s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju na območju Obsotelja in Kozjanskega. Projekta smo lansko leto posredovali v direktno potrditev na pristojni organ – MKGP.

Prejšnji teden smo prejeli pozitivni odločbi za oba projekta.

Partnerji v projektu MAB natura bodo izvedli naložbo, ki bo na inovativni način prispevala k ohranjanju biotske pestrosti in promociji zavarovanih območij (ureditev razgledne točke na Županovem bregu z digitalnimi vsebinami, ki na poučen in atraktiven način predstavljajo posebnosti MAB območja), razvita bosta dva nova produkta, poskrbljeno bo za izmenjavo dobrih praks znotraj zavarovanih območij narave LAS in vrsto učnih vsebin za vse generacije.

Medgeneracijsko sodelovanje bo rdeča nit projekta Med nami. Med aktivnostmi projekta najdemo naložbo v mrežo treh medgeneracijskih točk, igrišč v občinah Rogaška Slatina (inovativna nadgradnja centralnega otroškega igrišča), Podčetrtek (ureditev otroških  igrišč Imeno in Virštanj) in Šmarje pri Jelšah (igrišče za odbojko na mivki pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in postavitev kontejnerja ob pomožnem nogometnem igrišču v sklopu športnih površin pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah), kjer se srečujejo mladi in starejši. Ena od aktivnosti bo tudi priprava strategije promocije in trženja rokodelstva in promocije rokodelskih izdelkov na destinacijski ravni, z namenom dolgoročnega ohranjanja rokodelstva in razvoja v smeri večje uporabnosti, tržne prepoznavnosti in ustvarjanja dodane vrednosti. Strategija bo nadgrajena tudi z razvojem, oblikovanjem in izdelavo oblačilnega videza vodičev in animatorjev, ki delujejo v sklopu rokodelskega centra Rogatec. Nujen del pa so tudi delavnice in usposabljanja, ki bodo različnim ciljnim skupinam prinesla nova znanja in kompetence.