Prejšnji teden smo prejeli pozitivno odločbo za skupni projekt LAS z naslovom OK MIKS DOŽIVETIJ, sofinanciran iz sklada EKSRP, podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020.

Partnerji v projektu želijo z manjšimi vlaganji v turistično in športno infrastrukturo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev dveh novih turističnih produktov, ki bosta na območju predstavljala novost in bosta povezala kulturno dediščino, sodobne pristope digitalizacije, športno-zabavno in športno-rekreativno infrastrukturo. S celovitim pristopom v izgradnjo ali obnovo infrastrukture in oblikovanjem novih turističnih produktov, bodo spodbudili skupno promocijo in trženje, ki je zagotovo dodana vrednost destinacije.

Dodatno izobraževanje lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo, razmislek o trajnostnih modelih, pa bo le še dodatna podpora, da bodo resnično dosegli širši družbeni učinek v destinaciji.

Med aktivnostmi projekta najdemo:

  • naložbo v prostorih Skazove hiše, kjer je predvidena digitalizacija Turistično informacijskega centra Šmarje pri Jelšah, ki bo postal osrednja točka, iz katere bodo obiskovalci lahko nadalje raziskovali območje destinacije Obsotelje in Kozjansko na inovativne in zanimive načine.
  • nadgradnjo obstoječe pohodne poti na Vetrnik, na Županov breg, z ureditvijo trim steza postojank.
  • ureditev pumptrack poligona v športno-rekreacijskem parku ob podružnični osnovni šoli v Kostrivnici.
  • restavratorska dela v Grajski kapeli na gradu Podčetrtek katera želijo odpreti za javnost in ponuditi kot del novega turističnega produkta
  • razvoj dveh novih turističnih produktov, ki bosta vključevala točke novo ustvarjene infrastrukture na območju in vključevala tudi lokalno ponudbo.
  • zasnova in izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine, s predstavitvijo trajnostnih modelov trženja v turizmu.
  • oblikovanje dveh skupnih promocijskih materialov destinacije Obsotelje in Kozjansko.