OBVESTILO: 1. sprememba 2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva ESRR.

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na 1. izredni dopisni seji potrdil 1. spremembo 2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva ESRR (2. Javni poziv). Rok za oddajo vlog se podaljša iz 21. 3. 2019 na 4. 4. 2019 (do 14. ure – v primeru osebne oddaje v tajništvo Vodilnega partnerja LAS). Za potrdila in dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 9, 10, 11 in 19), ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 14 dni in se šteje od 4. 4. 2019.

V 2. Javnem pozivu, v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge in Prijavnem obrazcu, se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge ter potrdila in dokazila, ki imajo predpisan rok veljavnosti, nadomesti z novimi zgornjimi datumi. Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.