LAS Obsotelje in Kozjansko je objavil 3. javni poziv za izbor operacij sofinancirane iz sklada ESRR.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 220.395,65  eurov, operacije pa so lahko sofinancirane v višini 80 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vlog: 4. 11. 2021. 

VEČ: razpisna dokumentacija (POVEZAVA). 

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
• po telefonu: 03/81-71-860,
• po e-pošti: las.ok@rasotla.si.

Predstavitev javnega poziva bo potekala tudi na spletni delavnici.