LAS Obsotelje in Kozjansko je objavila 2. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

VEČ: dokumentacija javnega poziva.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 202.780,93 eurov. Operacije lahko pridobijo sofinanciranje 80 % upravičenih stroškov, s podporo sklada ESRR.

Rok za oddajo vlog: 21. 3. 2019.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
• po telefonu: 03/81-71-860,
• po e-pošti: info.lasok@gmail.com,
• kontaktni osebi: Katja Romih in Bojana Žaberl.