Sprejeta je bila uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: uredba).

Novela uredbe se dopolnjuje s podrobnejšimi merili za izbor strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR). Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS) imajo za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okviru Evropskega kmetijskega sklada iz razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, na terenu čas za pripravo SLR do 31. julija 2023. Pripravljene strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) bodo nato ovrednotene na podlagi meril iz priloge novele uredbe, kar bo podlaga za odločitev o odobritvi SLR za izvajanje v programskem obdobju 2023-2027. Merila temeljijo na prispevku SLR h kazalnikom posameznega programskega dokumenta, kvaliteti SLR, vključenosti lokalnih akterjev v pripravo SLR in ustreznosti in raznolikosti partnerstva.

V noveli uredbe se na podlagi reorganizacije Vlade RS spreminja naziv organov, pristojnih za izvajanje Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaradi jasnosti pa se dodaja navedba vira sredstev za pripravljalno podporo, ki jo LAS-i prejmejo za pripravo SLR.

 

Prispevek pripravil MKGP.