Razvojna agencija Sotla je kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko konec meseca februarja na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oddala šest projektnih predlogov. Vsebine prijavljenih projektov so se nanašale na  področje turizma, kmetijstva in gastronomije, ohranjanja zavarovanih območij narave ter spodbujanja razvoja rokodelstva. Sredi tedna smo prejeli odobritev treh oddanih projektov, ki bodo zagotovo pomenili zanimive in dodatne vsebine za območje Obsotelja in Kozjanskega.

NOVE ROKODELSKE VSEBINE

Projekt Roko-delci smo prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec.

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Vsak vključen LAS bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta.

Na območju našega LAS gre posebej izpostaviti aktivnosti v Rogatcu, kjer ob vključenih aktivnostih (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu), načrtujejo tudi nakup zvočnih vodnikov za Muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva. Poseben doprinos pa bodo zagotovo nove digitalne vsebine, saj v muzejske zbirke projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) rešitve. 

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 136.603,65 evrov, od tega smo pridobili 99.998,11 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

POVEZOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij smo prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje.

Na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko trenutno izvajamo projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je pokazal potrebno po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo. V projektu želimo s prilagojenimi aktivnostmi (tabori) mladim približati naravo in kulturo in jih spodbuditi k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih zavarovana območje narave ponujajo.

Skupaj z razširjeno projektno skupino smo na območju našega LAS tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bomo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, uredili tudi info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi je predvidena tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov iz območja Obsotelja in Kozjanskega.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega smo pridobili 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

ZA POVEČANJE DELEŽA HUMUSA V TLEH

Projekt Humusprojekt – HöGI smo prijavili v sodelovanju s še dvema slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) in enim LAS iz Avstrije, tako je to projekt mednarodnega sodelovanja LAS, kar mu daje tudi poseben status. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina.

Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu. Zaradi vezave CO2 se namreč zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje. Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8.000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 certifikata, ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom. Projekt bo tako povečal regionalno uspešnost, inovativno združil mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgradil obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe, v njem bo izdelana inovativna mednarodna baza podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. Na območju našega LAS bomo k sodelovanju povabili približno 15 kmetij, na katerih bomo vzorčili in analizirali deleža humusa v tleh in nato na osnovi analize preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili in prilagodili bomo tudi aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Ena izmed predvidenih aktivnosti je tudi posvet Akademija humus v Sloveniji, ki bo nadgrajena tudi z izobraževanji slovenskih udeležencev na dnevih humusa v Kaindorf v Avstriji.

Na območju našega LAS bomo ob zgornjih, skupnih aktivnostih projekta, z investicijami poskrbeli še za prestrukturiranje predelave humusa, in sicer z dograditvijo merilnega sistem kompostarne Tuncovec ter čipiranjem odlaganja komunalnih odpadkov. Oboje bo izvedel OKP Rogaška Slatina.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 82.562,27 evrov, od tega smo pridobili 61.594,12 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

IZJAVA:

Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencija Sotla

»Veseli smo, da smo navkljub veliki konkurenci (vrednost zaprošenih sredstev prijavljenih projektov je bila 11 milijonov evrov, na voljo pa le 3 milijone sredstev), uspeli s kar tremi projektnimi predlogi. Verjamemo, da vsi trije projekti na območje prinašajo vsebine, ki bodo uporabne in imele širši družbeni vpliv. Naj dodamo, da trenutno že izvajamo dva projekta sodelovanja LAS, enega smo že zaključili, tako se lahko v tej perspektivi pohvalimo s kar šestimi projekti sodelovanja LAS.«