Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Predmet razpisa: Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme.
Ciljna skupina: nosilci kmetijskih gospodarstev in samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški:

  • stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije in strojne opreme,
  • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska,
  • nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme,
  • stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih,
  • prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca,
  • splošni stroški.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 12.000.000,00 €. Višina sofinanciranja – v skladu s 95. in 98. členom Uredbe.
Rok za oddajo vlog: 20. 10. 2021 do 13:59.

Več o pogojih si lahko preberete tukaj.
Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si.

Javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Predmet razpisa: Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.
Ciljna skupina: nosilci kmetijskih gospodarstev in samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški:

  • stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije in strojne opreme,
  • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin.
  • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska,
  • stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo nasadov jagod, razen stroški obnove nasada jagod, priprava zemljišča, priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči,
  • stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča, ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo,
  • stroški postavitve novih vinogradov: priprava zemljišča, priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev mreže proti toči,
  • stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, priprave zemljišča in priprave poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči,
  • stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije,
  • stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih,
  • stroški ureditve priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture,
  • stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, med katera spadajo pripravljalna, zemeljska, gradbena in obrtniška dela;
  • stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme,
  • prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca,
  • splošni stroški.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 8.000.000,00 €. Višina sofinanciranja – v skladu s 95. in 98. členom Uredbe.
Rok za oddajo vlog: 20. 10. 2021 do 13:59.

Več o pogojih si lahko preberete tukaj.
Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si.