Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja našega lokalnega okolja.

LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 razpolaga s 1.580.679,47 € nepovratnih sredstev iz skladov EKSRP in ESRR. Od tega je bilo za projekte do sedaj odobrenih že 1.480.033,90 € nepovratnih sredstev, kar predstavlja 94 % vseh sredstev. Skupaj je bilo namreč odobrenih 27 projektov, med njimi pa je 15 projektov že zaključenih. Poleg navedenega je bilo v tem programskem obdobju odobrenih 6 projektov sodelovanja LAS s skupno višino 329.582,12 € nepovratnih sredstev.

 Tematike podprtih projektov:

  • Ustvarjanje delovnih mest (prenova spletnega mesta www.turizem-podcetrtek, nadgradnja podjetniških kompetenc, spodbujanje sobodajalstva na območju, vzpostavitev pogojev za trženje novih storitev na območju),
  • Razvoj osnovnih storitev (ureditev postajališč za avtodome, ureditev tematskih poti in vzpostavitev novih turističnih produktov na območju),
  • Varstvo okolja in ohranjanje narave (izpopolnjen sistem pravilnega ločevanja odpadkov za zmanjšanje količin odpadkov, ureditev infrastrukture v naravi, vzpostavljen sistem avtomatizirane izposoje koles),
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (ureditev tematskih igrišč na območju, razvoj novih storitev za spopadanje z demenco, vzpostavitev IN-VEM točke za svetovanje brezposelnim in invalidom).  

LAS Obsotelje in Kozjansko je v mesecu septembru 2020 zaključil z izbirnim postopkom 3. javnega poziva za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). To je bil zadnji javni poziv za sofinanciranje operacij v tem programskem obdobju, v katerem smo razdelili 536.691,03 CLLD sredstev in podprli devet projektov, ki bodo prispevali h kvalitetnejšemu življenju na podeželju in v urbanih naseljih.

Več informacij o izvedenih projektih in aktualnih dogajanjih LAS najdete na spletni strani www.las-ok.si ali na Facebook strani LAS Obsotelje in Kozjansko.

Dosegljivi pa smo na telefonski številki 03/ 817 18 60, ali pa na sedežu, na Aškerčevem trgu 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.