LAS Obsotelje in Kozjansko je na 2. seji Skupščine LAS, ki je bila 29. 10. 2015 v Šmarju pri Jelšah, soglasno potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS za obdobje 2014-2020 in jo posredovala Koordinacijskemu odboru CLLD v pregled. Strategija lokalnega razvoja predstavlja temeljni dokument LAS za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).