Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je lokalni akcijski skupini dodelilo MKGP v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 292.000,00 eurov. Stopnja sofinanciranja za operacije znaša do 85 % upravičenih stroškov s sredstvi EKSRP .

Rok za oddajo vlog: 7.03.2018.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:

  • na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
  • po telefonu: 03/81-71-860,
  • po e-pošti: info.lasok@gmail.com.

Javni poziv je objavljen tukaj.