Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih sredstev znaša 474.267,00 evrov. Stopnja sofinanciranja za operacije znaša 80 % upravičenih stroškov s sredstvi ESRR.

Rok za oddajo vlog: 14.06.2017.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:

  • na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
  • po telefonu: 03/81-71-860,
  • po e-pošti: info.lasok@gmail.com.

 

Javi poziv je objavljen tukaj.