V torek, 26. 3.2019, sta v prostorih Turistične kmetije Mramor na Bučah potekali seji Organa upravljanja LAS in Skupščine LAS.

Na sejah se je obravnavalo Letno in finančno poročilo LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za leto 2018, Finančni in delovni načrt LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za leto 2019, Poročili o doseganju ciljev v Strategiji lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) za sklad ESRR za leto 2018 in sklad EKSRP do konca leta 2018 ter Poročilo vmesnega vrednotenja LAS za obdobje 2014-2018.

V okviru Letnega in finančnega poročila LAS smo poročali o delu LAS v letu 2018, kar zajema tako splošne naloge kot tudi naloge animacije, informiranja, promocijske aktivnosti in izvajanje javnih pozivov za posamezni sklad; o projektih, ki so se zaključili v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR, ki ga vodi skupnost; prav tako zaključeni operaciji sodelovanja LAS ˝Jem drugače, jem domače˝ ter o doseganju mejnikov za sklad ESRR in EKSRP na dan 31. 12. 2018.

S potrditvijo Finančnega in delovnega načrta LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za leto 2019 so člani Organa upravljanja LAS in Skupščine LAS potrdili še načrt aktivnosti upravljanja in vodenja LAS v tekočem letu, naloge povezane v zvezi z nadaljnjimi objavami javnih pozivov za posamezni sklad in izvajanjem dveh potrjenih operacij sodelovanja LAS –˝Pametne vasi za jutri˝ in ˝Približajmo biosferna območja prebivalcem˝, ter aktivnosti redne animacije, informiranja in promocije LAS na območju in širše.

Ne nazadnje pa je predstavnik Vodilnega partnerja LAS vse prisotne seznanil še z Poročilom vmesnega vrednotenja SLR LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za obdobje 2014-2018. Poročilo je rezultat rednega spremljanja uresničevanja ciljev zapisanih v SLR, ki ga je LAS dolžan izvesti v skladu z Uredbo CLLD v njem pa so zbrani podatki vrednotenja o:

  • doseženih vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja na ravni LAS, ki so bili doseženi z rezultati in cilji operacij, odobrenih na javnih pozivih LAS Obsotelje in Kozjansko do konca leta 2018;
  • doseženih vrednosti specifičnih kazalnikov na ravni CLLD za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) na dan 31. 12. 2018;
  • uspešnosti črpanja sredstev za podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije ter
  • zadovoljstvu z delovanjem LAS na območju.

Sledilo je sproščeno druženje članov ob domači pogostitvi gostitelja, ki je zbranim na koncu predstavil  dejavnostih in ponudbo turistične kmetije.