LAS Obsotelje in Kozjansko je zaključil izbirni postopek 2. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. Skladno z določili javnega poziva, so vlagatelji operacijo morali prijaviti na enega od naslednjih ukrepov:
– podporno okolje za razvoj podjetništva,
– razvoj in trženje lokalnih potencialov,
– podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja,
– ohranjanje biotske raznolikosti in varovanja okolja,
– spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga.

Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 11 vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 7 popolnih vlog, katere je ocenjevalna komisija ocenila v skladu z merili za izbor operacij.
Na osnovi predloga ocenjevalne komisije, je Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko potrdil naslednje operacije:
• Popotnikom prijazna turistična destinacija (prijavitelj Občina Rogaška Slatina),
• Šmarski turistični preplet – narava, kultura in šport (prijavitelj Občina Šmarje pri Jelšah),
• Ureditev Emine tematske poti (prijavitelj Občina Podčetrtek),
• Vaš drugi dom (prijavitelj Ljudska univerza Rogaška Slatina),
• Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov (prijavitelj Kip vizija d.o.o.).

Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 377.782,99 €.
Odobrene vloge bodo posredovane pristojnemu organu (Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja) v končno odobritev.