Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je objavilo javni razpis v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike – Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem zaradi:

 • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
 • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji,

in s tem  izboljšanja stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:

Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme

Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo podporo za nakup, obsega:

 • čebelji panji s testnimi vložki,
 • ometalnik,
 • smukalnik cvetnega prahu,
 • sušilnik za cvetni prah,
 • točila s pripadajočo opremo,
 • posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za skladiščenje hrane,
 • cedila in cedilna posoda,
 • črpalka za med,
 • naprave za utekočinjenje medu,
 • mešalnik in mešalna palica za kremni med,
 • refraktometer,
 • konduktometer,
 • separator medu, voska, matičnega mlečka,
 • polnilna naprava za med,
 • stroj za etiketiranje steklene embalaže,
 • krožna dozirna miza,
 • cisterna za homogenizacijo,
 • kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
 • posoda za odkrivanje satov,
 • kuhalnik voščin,
 • stiskalnica za vosek – preša,
 • topilniki voska,
 • parni uparjalnik za voščine,
 • kalup za vlivanje satnic,
 • inkubator za shranjevanje matičnjakov,
 • sredstva za prevoz čebel na pašo,
 • testni vložki in
 • pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel.

Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali in bili plačani med 1. septembrom 2015 in 31. avgustom 2016.

Neupravičeni stroški so:

 • stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
 • davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV);
 • stroški nakupa rabljene čebelarske opreme;
 • stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
 • bančni stroški;
 • poštnina.

Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom

Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:

 • trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje,
 • tri čebelje družine,
 • posoda za med, ki je primerna za skladiščenje hrane, in
 • točilo za med.

Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen samo enkrat v programskem obdobju 2014-2016, če v istem programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme.

Upravičeni stroški so stroški nakupa kompleta čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. septembrom 2015 in 31. avgustom 2016.

Neupravičeni stroški so:

 • stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
 • DDV;
 • stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med;
 • stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
 • bančni stroški;
 • poštnina.

Delež in višina javnega sofinanciranja za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme

Višina javnega sofinanciranja za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme. Delež javnega sofinanciranja od neto stroškov znaša 80 odstotkov, vendar največ:

od 1 do 20 čebeljih družin

 1.000 eurov

od 21 do 40 čebeljih družin

 2.000 evrov

od 41 do 100 čebeljih družin

 4.000 eurov

od 101 do 249 čebeljih družin

 6.000 eurov

nad 250 čebeljih družin

8.000 eurov

Odstotki veljajo za neto plačila vlagateljev, za upravičene stroške nakupa opreme po seznamu, brez DDV, carin in dajatev pri uvozu.

Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti že pred letom 2015 ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imajo certifikat za ekološke čebelje proizvode, do 100 % skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki (brez vštetega DDV).

Čebelar je upravičen do sofinanciranja nakupa čebelarske opreme, če stroški nakupa čebelarske opreme znašajo vsaj 35 % vrednosti iz tabele 1.

Višina javnega sofinanciranja za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom

Čebelarju začetniku se sofinancira 80 % skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme, vendar ne več kot 1.000 eurov.

Višina javnega sofinanciranja velja za neto plačila vlagateljev, brez DDV, carin in dajatev pri uvozu.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

 1. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), (velja poštni žig) ali vložiti v vložišču Agencije.
 2. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do 31. avgusta 2016.

Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:

Tehnična pomoč čebelarjem 2016

Sofinanciranje čebelarske opreme ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2016

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: Agencija RS  za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92,  od ponedeljka do četrtka  od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1260.