1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR:

Javni poziv LAS ESRR

Razpisna dokumentacija za 1. javni poziv LAS ESRR

Prijavni obrazec LAS ESRR

Stroškovnik operacije LAS 2017 ESRR

Pogodba o sodelovanju v operaciji med partnerji

Pravilnik o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-2020: Pravilnik o izbiri projektov 2014-2020 – 12.12.2016_sprememba

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroškov za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020