1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

1. Javni poziv LAS 2016 EKSRP

Razpisna dokumentacija za 1 javni poziv LAS 2016 EKSRP

Prijavni obrazec LAS 2016 EKSRP

Stroškovnik operacije LAS 2016 EKSRP

Pogodba o sodelovanju v operaciji med partnerji

Pravilnik o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-2020: Pravilnik o izbiri projektov 2014-2020 – 12.12.2016_sprememba

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije za naložbe iz PRP

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za naložbe iz PRP

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za EKSRP.