las_logo

Razvojna agencija Sotla skupaj z občinami Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah vabi, da v novem programskem obdobju 2014 – 2020 postanete član lokalnega partnerstva LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO.

Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS Obsotelje in Kozjansko iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.

V programskem obdobju 2014-2020 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki pomeni vsebinsko nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER, katerega smo na našem območju izvajali v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju LAS). CLLD se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega okolja.

LAS bo tudi v programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Vzpostavljeno lokalno partnerstvo LAS bo oblikovalo in izvajalo celovito Strategijo lokalnega razvoja. Namen Strategije je, ob upoštevanju lokalnih potreb, graditi na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ali „dobrinah“ našega podeželja. 

V kolikor želite ostati oz. postati član Lokalne akcijske skupine (LAS) OBSOTELJE IN KOZJANSKO vas prosimo, da izpolnite priloženo PRISTOPNO IZJAVO ZA ČLANSTVO V LAS 2014-2020.

Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Obsotelje in Kozjansko vas prosimo, da nam pristopne izjave posredujete do 20.6.2015 na naslov:  LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.  Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za članstvo v LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014-2020.

Javni poziv za članstvo v LAS

Pristopna izjava za članstvo