Članstvo v LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014 – 2020 je odprto. V LAS se lahko skozi celotno programsko obdobje vključijo tudi novi člani, ki bi želeli sodelovati pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko. V članstvo lahko kadarkoli pristopi novi član:

  • javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije),
  • ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti) ter
  • zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki),

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

V lokalno partnerstvo so lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Novi član in predsednik LAS podpišeta pristopno pogodbo, ki je vsebinsko usklajena z ustanovno pogodbo.

Izpolnjeno Pristopno izjavo za članstvo v LAS Obsotelja in Kozjansko je potrebno posredovati na naslov: LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Pristopna izjava za članstvo v LAS