CLLD novice

1. Izstop partnerjev iz operacije
Izstop partnerjev iz operacije zahteva vložitev prošnje za spremembo operacije. V prošnji je potrebno jasno opredeliti, kdo izstopa, zakaj ter kdo prevzema njegove aktivnosti. Potrebno je preveriti ali tudi nov partner, ki vstopa v operacijo, izpolnjuje vse pogoje iz javnega poziva. Vstop novega partnerja zahteva tudi izpolnitev in podpis izjav, ki so bile potrebne ob vlogi. Novi partner mora pridobiti nove ponudbe na svoje ime.

2. Novo delovno mesto
Če je cilj operacije vzpostavitev novega delovnega mesta, je pomembno, da je najkasneje do vložitve zahtevka le to realizirano. Če ni se izplačilo ne izvede, saj operacija tako ni zaključena. Lahko pa je ustanovljeno že na začetku operacije in se lahko stroški dela uveljavljajo v zahtevku za izplačilo sredstev, seveda če je operacija tako zastavljena že v sami vlogi.
POMEMBNO! Eno novo delovno mesto pomeni zaposlitev za polni delovni čas. Novoustanovljeno delovno mesto je potrebno ohranjati še tri leta od zadnjega izplačila sredstev!

3. Izpolnjevanje časovnic za strošek dela
V mesečno časovnico je potrebno vpisati vse ure, ki so se opravile v dotičnem mesecu tako za namen operacije kot tudi ure, ki se nanašajo na ostalo delo ali odsotnost iz dela. Število ur na časovnici se mora ujemati s številom ur na plačni listi. Časovnici in plačni listi je potrebno priložiti tudi pogodbe o zaposlitvi z vsem sklenjenimi aneksi, sklep oz. drug upravni akt o odreditvi dela na operaciji (razvidno mora biti časovno obdobje dela na operaciji ter obseg ur), REK obrazec in dokazila o plačilu. Če je v urno postavko vključen tudi letni regres je potrebno priložiti tudi obračun le tega in dokazilo o plačilu.
Pri vložitvi vloge je bilo potrebno opredeliti aktivnosti, število ur in urno postavko. Pri vložitvi zahtevka za izplačilo mora biti iz časovnic razvidno, da so vse načrtovane aktivnosti izvedene. Poleg časovnice se to izkazuje še z ostalo podporno dokumentacijo kot so na primer: liste prisotnih, članki, poročila, zapisniki, …. Če znesek po časovnicah presega odobreno vrednost, se le ta prizna do zneska, ki je bil določen v odločbi. Če pa je znesek nižji, se upravičen strošek šteje do višine navedene v časovnicah.