LAS Obsotelje in Kozjansko objavlja 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanje lokalnega razvoja, […]