Pristop LEADER/CLLD se je tudi v tem programskem obdobju izkazal kot eden ključnih instrumentov pri razvoju podeželja in zagovarjanju pristopa od spodaj navzgor. Samo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je bilo do sedaj za sofinanciranje z nepovratnimi LEADER/CLLD sredstvi odobrenih 27 projektov in razdeljenih dobrih 1,2 milijona EUR nepovratnih sredstev, objaviti pa nameravamo še en javni poziv v okviru sklada ESRR, tako da bo končno število projektov še višje.

Po že dveh uspešno izvedenih programskih obdobjih se pristop LEADER/CLLD nadaljuje tudi v naslednje programsko obdobje 2021-2027. V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop izvajal na način »3 + 1« – poenoteno izvajanje programa v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in dodatnega Evropskega socialnega sklada (ESS). Prav tako pa se bo ločeno nadaljevalo izvajanje CLLD pristopa v okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

Na nacionalni ravni še vedno potekajo usklajevanja pri pripravi vseh potrebnih dokumentov za izvajanje pristopa LEADER/CLLD za vse omenjene sklade, posebej pa je poudariti, da gredo pogajanja tudi v smeri možnosti ustanovitve novega ribiškega LAS na območju Savinjske statistične regije, česar v dosedanjih programskih obdobjih še ni bilo.

Pobudo po oblikovanju ribiškega LAS je v dogovoru z vsemi delujočimi LAS na območju Savinjske regije pripravil vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, Razvojna agencija Sotla. V preteklih dneh smo že prejeli pozitivni odgovor s strani MKGP na poslano pobudo, tako smo na območju začeli preverjati zainteresiranost ključnih deležnikov tudi po črpanju sredstev iz sklada ESPRA.

Na sedežu Razvojne agencije Sotla smo izvedli prvi animacijski sestanek, tokrat z največjim pridelovalcem sladkovodnih rib na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, in sicer s direktorjem podjetja G2O d.o.o., Danielom Gospićem. Skupaj smo pregledali razvojne potrebe in možnosti območja LAS Obsotelje in Kozjansko, ki bi jih lahko spodbudili z dodeljenimi sredstvi iz sklada ESPRA.

Spremljajte nas še naprej, ko vas bomo obveščali o nadaljnjih aktivnostih pri pripravi na naslednje programsko obdobje.