Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub,
 • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Podpore omogočajo izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, kar omogoča ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah se z naložbami omogoča dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Nepovratna sredstva v višini 10 mio evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Od skupno 10 mio € razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 • 4 mio € za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetij (sklop A) ter
 • 6 mio € za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe – mikro, mala in srednja podjetja (sklop B).

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50 %.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 35 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 25 % za srednje velika podjetja ter 15 % za velika podjetja. Za odločbe, izdane po 1. 1. 2018, se navedene stopnje znižajo za 5 %.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

Velik poudarek je na naložbah, ki prispevajo k horizontalnim ciljem EU na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, varovanju okolja ter spodbujanju inovacij. Zato se pri merilih za ocenjevanje vlog v večjem deležu upoštevajo ekonomski vidik naložbe in prispevek k horizontalnim ciljem. Višje število točk pridobijo naložbe, ki se nanašajo na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.

Novosti pri 3. javnem razpisu so:

 • Podpora je namenjena za naložbe majhnih kmetij z namenom povečanja prihodka; to je za kmetije, ki so imele v letu 2016 prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 € in nižji od ene minimalne plače na zaposlenega v RS v letu 2016 na polnovredno delovno moč. Upravičene so le do naložbe v vrednosti do vključno 50.000 € skupne priznane vrednosti. Zanje se ne zahteva poslovnega načrta.
 • Upravičenec lahko priloži okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa.
 • Poenostavitve so pri pripravi elaborata, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti ter pri dokazovanju učinkov naložbe v energetsko učinkovitost objektov in opreme.

Več informacij glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.