OBVESTILO

Šmarje pri Jelšah – 25. 5. 2020

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 74/2020, dne 21. 5. 2020. Roki za oddajo vlog na javne razpise, ki so se iztekli v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se podaljšajo do 9. 6. 2020.

 

OBVESTILO

Šmarje pri Jelšah – 19. 5. 2020

LAS je dne, 18. 5. 2020, od Sektorja za podeželje MKGP prejel mnenje, da se odlok o preklicu epidemije začne uporabljati 31. maja 2020, vendar pa preklic epidemije ne vpliva na tek rokov in ti ostajajo prekinjeni do posebnega sklepa vlade.

 

OBVESTILO

Šmarje pri Jelšah – 6. 5. 2020

LAS je dne, 5. 5. 2020, od Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu Direktorata za kmetijstvo MKGP, prejel mnenje, ki določa, da lahko vlagatelj kljub izteku javnega poziva, še vedno odda vlogo, in sicer do izteka osmega dne po preklicu epidemije, a najkasneje do 1. julija 2020.

 

OBVESTILO

Šmarje pri Jelšah – 15. 4. 2020

Na 3. izredni dopisni seji Organa upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, ki je potekala v sredo, 15. aprila 2020, je bil sprejet naslednji sklep:

“Ne glede  na roke, določene v Pravilniku o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-202 z dne 7. 11. 2016 in nazadnje spremenjenem dne 16. 11. 2018 (v nadaljevanju Pravilnik), se zaradi razglašene epidemije in vladnih ukrepov v času epidemije ter Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), z namenom varstva javnega zdravja, odpiranje vlog na »3. javnem poziv EKSRP«, ki ga je LAS objavil na svoji spletni strani dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju javni poziv), začasno odloži in izvede v osmih dneh po razglasitvi konca epidemije, ki ga s sklepom ugotovi Vlada Republike Slovenije. Vsi roki, ki jih ima LAS, in ki po Pravilniku začnejo teči z zadnjim dnem za prijavo na javni poziv, začnejo iz zgoraj opisanih razlogov teči dan po razglasitvi konca epidemije, ki ga s sklepom ugotovi Vlada Republike Slovenije.”

 

OBVESTILO: 1. sprememba 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP

Šmarje pri Jelšah – 16. 3. 2020

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na 2. izredni dopisni seji, dne 16. 3. 2020, potrdil 1. spremembo 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP (3. Javni poziv).

Zaradi izrednih razmer (splošnih omejitev poslovanja in delovanja zaradi epidemije virusa COVID-19) se rok za oddajo vlog podaljša iz 20. 3. 2020 na 20. 4. 2020. Za potrdila in dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 7, 8 in 16), ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 30 dni in se šteje od 20. 4. 2020.

V 3. Javnem pozivu v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge in Prijavnem obrazcu, se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge ter potrdila in dokazila, ki imajo predpisan rok veljavnosti, nadomesti z novimi zgornjimi datumi. Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.

 

O B V E S T I L O
UKREPI ZARADI KORONAVIRUSA (COVID-19)

Spoštovane stranke,
obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa COVID-19, od današnjega dne do preklica na Razvojni agenciji Sotla ni uradnih ur, poslovanje pa poteka preko telefona, elektronske pošte in navadne pošte. 

V tem času smo dosegljivi preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
– telefon: 03 817 18 60,
– mobilna številka: 041 724 110,
– e-pošta: rasotla@siol.net.

Oddaja vlog na 3. JP LAS Obsotelje in Kozjansko, je še vedno mogoča na način, opisan v razpisni dokumentaciji, priporočamo pa predhodno uskladitev po enem izmed zgoraj naštetih komunikacijskih kanalov.

Hvala za razumevanje.

 

 

3. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

DATUM ODPRTJA RAZPISA: 3. 2. 2020 – 20. 3. 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

3. javni poziv LAS EKSRP – februar 2020

Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge za 3. javni poziv EKSRP – februar 2020

Prijavni obrazec 3. javnega poziva EKSRP – februar 2020

Stroškovnik operacije za 3. javni poziv EKSRP – februar 2020

Pogodba o sodelovanju med partnerji v operaciji 3. javnega poziva EKSRP – februar 2020

NAVODILA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020:

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP za obdobje 2014-2020

PRAVILNIK O IZBIRI OPERACIJ:

Pravilnik o izbiri operacij 2014-2020 – 2. sprememba 16.11. 2018