ZELENO DOŽIVETJE

Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec je kot prijavitelj operacije »Zeleno doživetje« kandidiral za pridobitev sofinanciranja na 2. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

V izvedbo operacije je zavod vključil še partnerje Občino Rogatec, VoMed d.o.o. ter Društvo upokojencev Rogatec.  

V okviru operacije se bo vzpostavil inovativen pristop pri trženju vsebin in izvedbi obstoječih in novih programov, z vključitvijo brezplačnega prevoza zdraviliških gostov na območje Rogatca, z uporabo vozila na električni pogon. Prav tako se bo v naselju Rogatec postavilo spremljajočo infrastrukturo: polnilnico za električna vozila in pametno solarno klopco, s čimer bo območje prijaznejše za izletnike z električnimi vozili. Z izvedbo aktivnosti se bo povezalo urbana središča, zagotovljena bo promocija ponudbe v zdraviliških središčih (roll up stojala, LCD oglaševanje, video predstavitev), izoblikovali se bodo novi programi in izoblikovalo medgeneracijsko partnerstvo, katero bo prav tako imelo v uporabi električni avtomobil, za pomoč starejšim z zagotovitvijo brezplačnega prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča … Skozi projekt se bodo izvedle tudi delavnice in izobraževanja, oblikoval se bo nov program jezdenja za seniorje in pilotno izvedlo novo oblikovane programe. Navedene aktivnosti pa zagotavljajo trajnostni razvoj območja, večjo turistično prepoznavnost in obiskanost.

Rezultati operacije:

 • Nakup električnega vozila (označitev avtomobila), solarne klopce, postavitev polnilnice za električne avtomobile,
 • Oblikovanje programa jezdenja in 5 pilotnih izvedb,
 • Predstavitev povezane turistične ponudbe novinarjem ter v zdravilišču v Rogaški Slatini in Podčetrtku,
 • Izdelava zgibanke – 2.000 kom – jezdenje za seniorje,
 • Video predstavitev lokalne ponudbe in novih programov,
 • Nakup 3 roll up stojal, oglas, oglaševanje ponudbe na promocijskem LCD-ju,
 • Delavnice za vzpostavitev neformalnega medgeneracijskega partnerstva.

Vrednost operacije: 69.197,32 €

Odobrena CLLD sredstva: 46.724,14 €

———————————————————————————————————-

LOKALNO JE IN

Občina Rogatec je kot prijavitelj operacije »Lokalno je in« kandidiral za pridobitev sofinanciranja na 2. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

V izvedbo operacije je občina vključila še partnerje Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec; Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah; PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p. ter Jadralno padalski klub Donačka gora.

Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala »inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in nadgradila spletna stran E-Lodn, preko katere se prodajajo rokodelski izdelki. Izdelala se bo tudi inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-Lodnom. V sklopu muzeja na prostem se bo postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki bo pritegnil večje število turistov, potencialnih kupcev lokalnih izdelkov in storitev, na lokalno območje. Dodatno vrednost bo predstavljal tudi novo vzpostavljen program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadralno padalstvo. Večja turistična obiskanost pa je osnova za nadaljnji razvoj turistične ponudbe območja in izkoriščenost lokalnih potencialov.

Rezultati operacije:

 • Izvedene rokodelske predstavitve/delavnice,
 • Izdelan katalog poslovnih daril in e-katalog,
 • Izdelan predstavitveni video na temo rokodelstva,
 • Izdelana nova spletna stran in spletna trgovina, povezana s prenovljeno spletno trgovino E-Lodn,
 • Urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti v sklopu muzeja na prostem,
 • Razvit nov turistični program v sodelovanju z Jadralno padalskim klubom Donačka gora.

Vrednost operacije: 74.945,19 €

Odobrena CLLD sredstva: 50.000,00 €