2. JAVNI POZIV ESRR – 1. SPREMEMBA

Rok za oddajo vlog se podaljša iz 21. 3. 2019 na 4. 4. 2019 (do 14. ure – v primeru osebne oddaje v tajništvo Vodilnega partnerja LAS). Za potrdila in dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 9, 10, 11 in 19), ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 14 dni in se šteje od 4. 4. 2019.

V 2. Javnem pozivu, v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge in Prijavnem obrazcu, se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge ter potrdila in dokazila, ki imajo predpisan rok veljavnosti, nadomesti z novimi zgornjimi datumi. Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.

2. JAVNI POZIV ESRR

2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada ESRR.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

NAVODILA OU za sredstva EKP 2014-2020:

PRAVILNIK O IZBIRI OPERACIJ:

Pravilnik o izbiri operacij 2014-2020 – 2. sprememba 16.11. 2018