3. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

DATUM ODPRTJA RAZPISA: 3. 2. 2020 – 20. 3. 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

3. javni poziv LAS EKSRP – februar 2020

Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge za 3. javni poziv EKSRP – februar 2020

Prijavni obrazec 3. javnega poziva EKSRP – februar 2020

Stroškovnik operacije za 3. javni poziv EKSRP – februar 2020

Pogodba o sodelovanju med partnerji v operaciji 3. javnega poziva EKSRP – februar 2020

NAVODILA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020:

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP za obdobje 2014-2020

PRAVILNIK O IZBIRI OPERACIJ:

Pravilnik o izbiri operacij 2014-2020 – 2. sprememba 16.11. 2018